Säännöt

Tampereen seudun työterveyslääkärit, Tampereen kaupunki. 


§ 1

Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun työterveyslääkärit, nimen ruotsinkielinen käännös on Företagsläkarna i Tammerforsdistrikt. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue Tampere ympäristöineen.

§ 2

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää yhteen alueellaan toimivat työterveyslääkärit, ylläpitää heidän keskuudessaan arvonmukaista henkeä ja hyvää toveruutta, kohottaa ammattitaitoa, edistää tieteellistä tutkimustyötä sekä kehittää työterveydenhuoltoa.

§ 3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä työpaikoille

2. pitää yhteyttä työpaikkoihin sekä sellaisiin yhdistyksiin, laitoksiin ja henkilöihin, joiden toiminta on omiaan edistämään ja tukemaan työpaikkojen terveydenhuoltoa

3. voi myöntää tuotoistaan avustuksia apurahoina ja stipendeinä työterveyshuollon ammattihenkilöille tieteellistä tutkimustyötä, jatkokoulutusta tai muuta yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa varten

Avustukset julistaa haettavaksi ja niiden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Apurahan tai stipendin saajan on sitouduttava määräajassa antamaan loppuraportti hankkeesta sekä selvitys saamansa avustuksen käytöstä.

Yhdistys voi erityisen ansiokkaan työterveyshuollon alaan liittyvän tieteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi myöntää palkintoja.

Palkinnon myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.


Jäsenyys


§ 4

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyä lääkärin, jonka toiminta vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään 5 jäsenen allekirjoittama esitys hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Ellei kokous ole kutsumisesta yksimielinen, on ehdotuksen saatava puolelleen suljetuin lipuin tapahtuvassa äänestyksessä vähintään ¾ annetuista äänistä.

§ 5

Jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneena pidetään jäsentä, joka huomautuksista huolimatta on kahtena peräkkäisenä vuotena laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.

Erittäin painavien syiden perusteella voidaan jäsen myös erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa ja sen tulee saada vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. Jos joku jäsen vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin.

§ 6

Jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Maksusta ovat vapautetut kaikki kunniajäsenet ja eläkkeellä olevat. Jäsen voidaan muun pakottavan syyn perusteella hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksun suorittamisesta.


Hallitus


§ 7

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja, 2 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ainakin kahden on oltava Tampereen ulkopuolella toimivaa.

Hallitus valitaan vaalikokouksessa toimivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi ainakin kolme sen jäsentä on saapuvilla.

§ 8

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Raha-asioissa on kuitenkin varainhoitajalla yksinäänkin nimikirjoitusoikeus.


Kokoukset


§ 9

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi kertaa vuodessa. Hallitus voi kuitenkin tarvittaessa kutsua yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen. Yhdistyksen vaalikokous on marras- tai joulukuussa ja vuosikokous helmi- maaliskuussa.

Kokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjeitse. Vuosikokouksesta on ilmoitettava kaksi viikkoa aikaisemmin ja ylimääräisestä kokouksesta viikkoa ennen.

§ 10

Päätökset yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa tehdään avoäänestyksellä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa arpa. Vaalit on kuitenkin suoritettava suljetuin lipuin, milloin kokouksessa sitä koskeva vaatimus on esitetty.

§ 11

Vaalikokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

4. käsitellään muut hallituksen ja kokouksen tarpeelliseksi katsomat asiat

§ 12

Vuosikokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. esitetään kertomus edelliseltä vuodelta

4. esitetään tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilivuodelta

5. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja varainhoitajalle

6. määrätään jäsenmaksun suuruus ja esitetään taloudellinen toimintasuunnitelma

7. käsitellään muut hallituksen tai kokouksen tarpeelliseksi katsomat asiat


Toiminta- ja tilivuosi


§ 13

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toimintakertomus,

tilinpäätös ja tilikirjat tilintarkastajille ennen tammikuun 20 päivää. Tilintarkastajien on palautettava

asiakirjat lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.


Sääntöjen muutos ja yhdistyksen lakkauttaminen


§ 14

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta saadaan tehdä ainoastaan, jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin neljätoista päivää, ainakin ¾ annetuista äänistä. Kokouskutsusta on asiasta mainittava.

§ 15

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, määrää se rahansa ja muun omaisuutensa käytettäväksi johonkin sellaiseen tarkoitukseen, joka vastaa yhdistyksen toimintaa ja pyrkimyksiä.

Ne varat, käyttämisestä on erityismääräyksiä olemassa, käytettäköön kuitenkin näiden määräysten mukaisesti.